TAISYKLĖS

Taisyklės ir privatumo politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios Taisyklės yra juridinę galią turintis dokumentas.
1.1.1. Besinaudodamas tinklapiu ir/ar pateikdamas užklausas tinklapyje nurodytais kontaktais, naudotojas sutinka su šiose Taisyklėse pateiktomis naudojimosi sąlygomis ir privatumo politika.
1.1.2. Norint užsakyti tinklapyje eksponuojamas prekes ar paslaugas, šios Taisyklės yra laikomos Prekių pirkimo-pardavimo ir/ar Paslaugų teikimo sutartimi ir turi juridinę galią. Pateikdamas užsakymą, Užsakovas sutinka su šiomis Taisyklėmis ir tokiu būdu tarp Užsakovo ir Vykdytojo yra sudaroma Paslaugų teikimo sutartis, kuri įsigalioja nuo užsakymo pateikimo momento ir galioja visą paslaugų teikimo terminą.
1.1.2.1. Paslaugų teikimo terminas nurodomas Užsakymo informacijoje ir gali būti pratęsiamas abipusiu susitarimu bei apmokant tolimesnį paslaugų teikimą.
1.2. Tinklapio naudotojas (Naudotojas) - fizinis ar juridinis asmuo, besinaudojantis tinklapiu www.prabangiai.lt.
1.3. Užsakovas (gali būti vadinamas ir Pirkėju) – fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs užsakymą paslaugoms.
1.4. Mokėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, apmokėjęs Užsakovo užsakytas paslaugas.
1.5. Vykdytojas (gali būti vadinamas Pardavėju arba Paslaugų teikėju) - asmuo, kuris gauna apmokėjimą, vykdo užsakymą, teikia paslaugas. Vykdytojo rekvizitai yra nurodomi Užsakymo informacijoje, kuri išsiunčiama Užsakovui el. paštu po to, kai Užsakovas pateikia užsakymą.
1.6. Tinklapio savininkas – asmuo (arba įmonė) valdantis tinklapį www.prabangiai.lt.
1.7. Autorius – asmuo (arba įmonė), kuriam priklauso autorinės teisės į objektą (prekę, paslaugą, intelektinę nuosavybę). Priklausomai nuo objekto, Autorius gali būti tiek Vykdytojas, tiek Tinklapio savininkas, tiek Tretysis asmuo.
1.8. Projekto „8 CREATOR“ paslaugos – laisvos formos, individualios, tarpdisciplinio kultūrinio švietimo (nesuteikiančio diplomo nei mokslo laipsnio) paslaugos.

2. UŽSAKYMO PATEIKIMAS

2.1. Užsakovas pateikia užsakymą, pildydamas užsakymo formą tinklapyje: www.prabangiai.lt. Užsakymo formos išsiuntimas galimas tik Užakovui pažymėjus (patvirtinus), jog su šiomis Taisyklėmis susipažino ir su jomis sutinka. Užsakovas įsipareigoja pateikti teisingą informaciją apie save ir susipažinti su tinklapio Taisyklėmis.
2.2. Gavus užsakymą, Užsakovui jo nurodytu el. paštu išsiunčiama Užsakymo informacija su užsakytų paslaugų kaina, apmokėjimo informacija, Vykdytojo rekvizitais. Jei yra būtinybė, prieš išsiunčiant šią informaciją, tikslinamos užsakymo detalės.
2.3. Į visas užklausas atsakymai siunčiami kuo skubiau, tačiau užsakymas ne visais atvejais gali būti patvirtintas/atmestas nedelsiant, kadangi kai kurie užsakymai reikalauja patikrinti, ar yra galimybė juos įvykdyti. Jei darbo dienomis per parą Užsakovas negavo atsakymo, gali būti, jog Vykdytojas užsakymo negavo arba Užsakovas nurodė neteisingą el. pašto adresą ir nepavyksta su juo susisiekti. Tokiu atveju reikėtų pateikti užklausą dar kartą arba susisiekti el. paštu.
2.4. Tais atvejais, kai užsakymas buvo pateiktas kitokiu būdu nei pildant užsakymo formą tinklapyje, Užsakovas, gavęs el. laišką su Užsakymo informacija ir apmokėdamas užsakymą, patvirtina, jog susipažino su šiomis Taisyklėmis ir su jomis sutinka.

3. UŽSAKYMO PATVIRTINIMAS

3.1. Užsakymas pradedamas vykdyti, kai Vykdytojas gauna apmokėjimą, jei nebuvo sutarta kitaip.

4. APMOKĖJIMAS

4.1. Atsiskaitymo būdas: išankstinis, banko pavedimu, eurais, į Vykdytojo nurodytą sąskaitą (rekvizitai nurodomi Užsakymo informacijoje, išsiųstoje el. paštu).
4.2. Užsakymas turi būti apmokėtas per vieną darbo dieną nuo užsakymo patvirtinimo, jei nebuvo sutarta kitaip. Apmokėdamas užsakymą Užsakovas sutinka, kad paslaugos būtų pradėtos teikti nedelsiant, nepasibaigus Taisyklėse numatytam Užsakymo anuliavimo terminui. Kitu atveju Užsakovas privalo susitarti dėl apmokėjimo pasibaigus šiam terminui.
4.2.1. Jei Vykdytojas laiku negavo apmokėjimo, Užsakovui el. paštu siunčiama Užsakymo informacija su būsenos atnaujinimu: ”Neapmokėtas". Jei po to, per vieną darbo dieną užsakymas neapmokamas ir Užsakovas nesusisiekia dėl apmokėjimo termino pratęsimo, laikoma, kad Užsakovas anuliavo užsakymą.
4.2.2. Užsakovui atlikus apmokėjimą pavėluotai Užsakymas yra atnaujinamas, jei Vykdytojas vis dar turi galimybę jį atlikti.
4.3. Apmokant užsakymą, pavedimo mokėjimo paskirties laukelyje reikėtų įrašyti užsakymui suteiktą numerį.
4.4. Apmokėti užsakymą gali pats Užsakovas arba kitas asmuo. Sąskaita faktūra išrašoma Mokėtojui.
4.5. Sąskaita faktūra išsiunčiama Užsakovui el. paštu (PDF formato dokumentas).
4.6. Jei atsiskaitymas bus atliekamas iš šalies, esančios už SEPA ribų, banko, Užsakovas privalo apie tai informuoti Vykdytoją, pateikdamas Užsakymą, kadangi tokiu atveju yra papildomai priskaičiuojamas užsakymo administravimo mokestis.

5. UŽSAKYMO VYKDYMAS

5.1. Tarp Vykdytojo ir Užsakovo yra palaikomas dialogas nuotoliniu būdu (elektroniniu paštu, telefonu ar per mesendžerį).
Rekomendacijos: Jei ilgai negaunate atsakymo, patikrinkite, ar laiškas atsitiktinai neatsidūrė kitame aplanke ar nebuvo ištrintas. Įtraukite Vykdytojo el. pašto adresą į kontaktų sąrašą. Informuokite Vykdytoją.
5.2. Apmokėdamas mokymo paslaugas, Užsakovas rezervuoja Vykdytojo paslaugas sutartam laikotarpiui, nurodytam išankstinio apmokėjimo sąskaitoje ir/ar sąskaitoje faktūroje.
5.2.1. Užsakovas nurodytą laikotarpį turi teisę naudotis Vykdytojo paslaugomis savo poreikiams.
5.2.2. Vykdytojas atsako į laiškus per parą darbo dienomis, jei nebuvo sutarta kitaip.
5.2.3. Užsakovo ir Vykdytojo dialogai yra konfidencialūs.
5.2.4. Per nurodytą laikotarpį suteiktų paslaugų kiekis nėra skaičiuojamas. Užsakovas gali naudotis paslaugomis pagal savo asmeninius poreikius. Neišnaudotas laikas neperkeliamas, pinigai negrąžinami.
5.3. Visa informacija apie teikiamas paslaugas yra pateikta tinklapyje: www.prabangiai.lt
Papildomos detalės derinamos el. paštu: info@prabangiai.lt
5.4. Diplomai, pažymos nei sertifikatai nėra išduodami.
5.5. Paslauga laikoma kokybiška, kai Užsakovui buvo suteikta galimybė naudotis ta paslauga nurodytą laikotarpį, pagal tinklapyje pateiktą paslaugos aprašymo informaciją.
5.6. Užsakovas, turintis pastabų dėl paslaugų kokybės, turi pateikti jas raštu Vykdytojui šių paslaugų teikimo Užsakovui metu, kad Vykdytojas turėtų galimybę kuo skubiau pašalinti trūkumus ir/ar nutraukti paslaugų teikimą. Pastabos dėl paslaugų kokybės, pateiktos ne paslaugų teikimo metu nėra nagrinėjamos.
5.7. Vykdytojas atsako tik už Vykdytojo teikiamų paslaugų kokybę.

6. UŽSAKYMO ANULIAVIMAS

6.1. Užsakovas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta LR Civiliniame kodekse, išlaidų, per 14 (keturiolika) dienų anuliuoti užsakymą, išskyrus numatytas išimtis.
6.2. Užsakovo teisė anuliuoti užsakymą netaikoma šiais atvejais:
6.2.1. paslaugų užsakymams, kai paslaugos Užsakovui visiškai suteiktos; 6.2.2. užsakymams, susijusiems su skaitmeninio turinio teikimu, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas Užsakovui iš anksto aiškiai sutikus.
6.3. Užsakymo anuliavimo terminas pasibaigia po 14 (keturiolikos) dienų nuo sutarties sudarymo dienos.
6.4. Anuliuoti užsakymą Užsakovas gali elektroniniu paštu.
6.5. Vykdytojas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Užsakovo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžina Užsakovui visas šio sumokėtas sumas. Grąžindamas Užsakovui visas sumokėtas sumas, Vykdytojas naudoja tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Užsakovas mokėdamas Vykdytojui, nebent Užsakovas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Užsakovas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.
6.6. Užsakovas, kuris anuliuoja užsakymą, kai paslaugos buvo pradėtos teikti jam nedelsiant, nepasibaigus Taisyklėse numatytam Užsakymo anuliavimo terminui (Taisyklėse numatytu atveju), privalo atlyginti Vykdytojui proporcingai už paslaugas, suteiktas iki to momento, kai Užsakovas pateikė Vykdytojui pranešimą apie užsakymo anuliavimą. Suma, kurią Užsakovas turi sumokėti Vykdytojui, apskaičiuojama proporcingai pagal suteiktų paslaugų vertę vadovaujantis sutartyje nustatyta bendra kaina.
6.7. Prekių grąžinimo prašymas gali būti atmestas, jei Užsakovas nesilaiko šioje svetainėje nurodytų taisyklių, sąlygų ir terminų ar pateikė netikslią ir/ar klaidinančią informaciją. Jei prašymas buvo atmestas, Vykdytojas informuoja apie tai pirkėją per 5 darbo dienas, nurodydamas atmetimo priežastį.
6.8. Vykdytojas dėl objektyvių priežasčių užsakymą anuliuoti gali bet kuriame etape. Tokiu atveju Vykdytojas grąžina Mokėtojui įmoką, sumokėtą už konkretų užsakymą. Jokios kitos išlaidos nei nuostoliai nėra kompensuojami.

7. AUTORIŲ TEISĖS

7.1. Tinklalapyje esančią tekstinę ir grafinę informaciją, kuri yra saugoma pagal LR autorių ir gretutinių teisių įstatymą, kopijuoti, modifikuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti, publikuoti, platinti bei naudoti komerciniams tikslams be raštiško autoriaus sutikimo griežtai draudžiama. Šią informaciją be sutikimo galima naudoti tik asmeniniais tikslais numatytais LR autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatytose sąlygose.
7.2. Paslaugų teikimo metų gautą medžiagą (įskaitant korespondencijos turinį) kopijuoti, modifikuoti, spausdinti ar kitaip atgaminti, publikuoti bei naudoti komerciniams tikslams be raštiško Autoriaus sutikimo griežtai draudžiama.
7.3. Trečiųjų asmenų autorinių teisių objektai, naudojami tinklapyje, yra naudojami pagal susitarimą su autoriais.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Užsakovas įsipareigoja pateikti teisingą informaciją apie save.
8.2. Vykdytojas neprisiima atsakomybės už patalpas ir tai, kas su jomis susiję, kai patalpos nepriklauso Vykdytojui. Už tai yra atsakingas patalpų savininkas, suteikiantis Vykdytojui galimybę jomis laikinai naudotis.
8.2.1. Užsakovas įsipareigoja saugoti nuo apgadinimo vietą, kurioje teikiamos paslaugos, bei joje esantį turtą ir yra pilnai atsakingas už padarytos žalos atlyginimą patalpų ir turto savininkui.
8.3. Paslaugos yra skirtos suaugusiems. Vykdytojas neprisiima atsakomybės už nepilnamečių vaikų, esančių paslaugų teikimo metu, priežiūrą.
8.4. Tinklapio savininkas neprisiima atsakomybės už trečiųjų asmenų svetainių, kurių nuorodas talpina, turinį.
8.4.1. Iki tinklapio turinio pakeitimo rezervuotos paslaugos yra teikiamos pagal ankstesnį susitarimą tarp Užsakovo ir Vykdytojo, remiantis sąskaitų faktūrų ir užsakymo informacija.
8.5. Tinklapio savininkas turi teisę bet kada keisti tinklapio turinį, neinformuodamas apie tai Užsakovo.
8.6. Force majeure. Tiek Užsakovas, tiek Vykdytojas atleidžiami nuo atsakomybės už taisyklių sąlygų neįvykdymą, jeigu jis įrodo, kad taisyklių sąlygos neįvykdomos dėl aplinkybių, kurių jis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutikimo su taisyklėmis metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.
8.7. Visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.8. Vykdytojas nėra atsakingas už nuostolius, kurie buvo patirti ne dėl jo kaltės, bet kokius verslo nuostolius (įskaitant negautą pelną, pajamas, sutartis, numatomą taupymą, duomenis, prestižą ar prarastas išlaidas) ar bet kokius netiesioginius ar pasekminių nuostolius.

9. PRIVATUMO POLITIKA

9.1. Tinklapio naudotojas, sutinka, kad tinklapio savininkas tvarkytų jo pateiktus duomenis pagal tinklapio taisykles.
9.2. Užsakovas, pateikdamas užsakymą, sutinka, kad tinklapio savininkas ir/ar užsakymo Vykdytojas tvarkytų jo duomenis pagal tinklapio taisykles.
9.3. Naudotojo pateikti duomenys naudojami tik tam tikslui, kuriam naudotojas juos pateikė, rašydamas laišką tinklapio savininkui.
9.3.1. Naudotojo duomenys, pateikti su tikslu sudaryti sutartį tarp svetainės savininko ir naudotojo, saugomi ir naudojami kaip sutarties sudarymo faktas sutarties galiojimo laikotarpiu ir/ar kaip buhalterinės apskaitos dalis (sąskaitos faktūros), vadovaujantis LR įstatymų nustatyta tvarka.
9.3.2. Naudotojo laiškai saugomi elektroninio pašto dėžutėje ribotą laiką, tiek, kiek reikia atsakyti į naudotojo užklausas.
9.4. Užsakovo pateikti duomenys naudojami Užsakymui vykdyti ir buhalterinei apskaitai tvarkyti.
9.4.1. Užsakovo duomenys saugomi ir naudojami kaip buhalterinės apskaitos dalis (sąskaitos faktūros), vadovaujantis LR įstatymų nustatyta tvarka.
9.4.2. Užsakymo formos bei Užsakovo laiškai saugomi elektroninio pašto dėžutėje ribotą laiką, kol pasibaigia Užsakymo vykdymo terminai.
9.4.3. Elektronio pašto adresas yra naudojamas vykdant Užsakymą bei teikiant reikalingą informaciją asmeniui, kuris kreipėsi su konkrečiais klausimais. Naujienlaiškiai nėra siuntinėjami.
9.5. Naudotojo ir/ar Užsakovo duomenys yra konfidencialūs. Vykdytojas gali atskleisti duomenis LR įstatymų numatytais atvejais, o taip pat tais atvejais, kai buvo pažeistos autorinės teisės.
9.6. Nei tinklapio savininkas, nei Vykdytojas neatsako už atvejus, kai duomenys buvo pavogti ar gauti kitu neteisėtu būdu trečiųjų asmenų. Taip pat neatsako už atvejus, kai tretieji asmenys naudoja neteisėtu būdu gautus duomenis.
9.7. Tiek Naudotojas, tiek Užsakovas turi teisę bet kada prašyti ištrinti jo duomenis, susisiekęs tinklapyje nurodytais kontaktais. Duomenys gali būti ištrinti, jei tai neprieštarauja LR teisės aktuose numatytai tvarkai.
9.8. Tinklapyje yra naudojami standartiniai log failai, vartotojų lankomumo statistikai rinkti. Tai yra standartinė visų interneto svetainių hostingo paslaugų dalis. Tokiu būdu yra įrašomi anoniniminiai duomenys, kurie nėra susieti su lankytojų tapatybę identifikuojančiais asmeniniais duomenimis. Log failuose renkami tokio tipo duomenys kaip lankytojų IP adresai, šalys, naršyklių rūšys, ISP, data ir laikas, peržiūrėti puslapiai, puslapio paspaudimų skaičius, paieškos raktažodžiai ir pan. Ši informacija yra naudojama tinklapio lankomumo analizei ir tinklapio administravimui.
9.10. Ši Privatumo politika negalioja trečiųjų asmenų tinklapiuose, kurių nuorodas galima rasti šioje interneto svetainėje. Spaudžiant ant nuorodų, nukreipiančių į kitus tinklapius, rekomenduotina susipažinti su jų privatumo politika.
9.11. Bet kokiais duomenų tvarkymo klausimais galima bet kuriuo metu kreiptis telefonu: +37068419241, arba el. paštu: info@prabangiai.lt
9.12. Visi ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.